Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Τελευταίος Έλεγχος της ΑΟΔΕ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2011

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.Η επιχείρηση ως θεσμός (Σελ 27).
2.Παραγωγική Λειτουργία (Σελ 31).
3.Η παράγραφος για την πολιτισμική διάσταση. (Σελ 28).
4.Η επιχείρηση ως σύστημα. (Σελ 28).
5.Κώδικας Επιχειρησιακής ηθικής (Σελ 37).
6.Απόψεις των Cyert και March (Σελ 38).
7.Ιεράρχηση των στόχων (Σελ 39).
8.Max Weber (Σελ 57).
9. Προγραμματισμός στο Managment (Σελ 59).
10.Οργάνωση στο Management (Σελ 60).
11.Να αναλύσετε τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ηγέτης (Σελ 124-125).
12.Αποτελεσματικότητα των Προτύπων (Σελ 127 Το κύριο συμπέρασμα ……………………………………………………….είναι αυταρχική).
13. Μέθοδοι και τεχνικές παρακίνησης (Σελ 133).
14. Να περιγράψετε τις τέσσερις δυνατότητες που δημιουργεί η ομάδα, όταν είναι ώριμη και λειτουργεί αποτελεσματικά( Σελ 136)
15. Οι σύγχρονες αντιλήψεις για το συμμετοχικό management θεωρούν τις ομάδες περισσότερο σημαντικές για τον επιχειρησιακό χώρο. Τι συμπεράσματα προκύπτουν από αυτό;(Σελ 136-137 Οι σύγχρονες……………………………………………………………………….τα μέλη της ομάδας)
16. Ποια είναι τα προβλήματα είναι τα προβλήματα ή μειονεκτήματα της ομαδικής συνεργασίας όταν τα άτομα δεν αισθάνονται ότι λειτουργούν ως ομάδα;(Σελ 137 Τα πλεονεκτήματα ……………………………………….άτομο εκτός ομάδας)
17. Να περιγράψετε τους παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσματικότητα της ομάδας.( Σελ 138-139).
18. Να περιγράψετε γιατί η επικοινωνία ταυτίζεται με την ανθρώπινη ύπαρξη;(Σελ 141 Η επικοινωνία ……………………………………όταν επικοινωνούμε).
19. Να αναφέρετε όλα εκείνα τα στοιχεία με βάση τα οποία προκύπτει η σπουδαιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των μελών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού;(Σελ 142 Η επικοινωνία είναι το μέσο …………………………………………..στα στελέχη όσο και στους εργαζόμενους)
20. Ποια είναι η διαδικασία της διαπροσωπικής επικοινωνίας;(Σελ 143 Η διαδικασία …………………………………..η αμφίδρομη επικοινωνία).
21. Να αναλύσετε τα βασικά στοιχεία της επικοινωνίας(Σελ 143 -145)
22. Τι γνωρίζετε για την από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία;(Σελ 146)
23. Τι γνωρίζετε για την από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία;(Σελ 146)
24. Τι είναι οριζόντια επικοινωνία και για ποιους λόγους είναι απαραίτητη;(Σελ 146-147)
25. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας με βάση την πηγή προέλευσης; Να δώσετε παραδείγματα.(σελ 147 ).
26. Εμπόδια επικοινωνίας(Σελ 148-149-150-151).
27. Τα γνωρίζετε για τη βελτίωση της επικοινωνίας (Σελ 152).
28. Να περιγράψετε τη διαδικασία μετάδοσης του μηνύματος(Σελ 152-153)
29. Να περιγράψετε τη σπουδαιότητα της γλώσσας του σώματος ως τρόπου μετάδοσης του μηνύματος στο πλαίσιο της διαπροσωπικής.(Σελ 153 Ο τρόπος………………………………………..χώρες και πολιτισμούς).
30. Να εξηγήσετε γιατί η κατανόηση των διαφορών μεταξύ πομπού και δέκτη μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της επικοινωνίας.(Σελ 154 Η καλή ……………………………………………………αναμφισβήτητα την επικοινωνία).
31. Να αναλύσετε τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν ένα σωστό μήνυμα.(Σελ 154-155 Το μήνυμα ……………………………….σε βάρος της πληρότητας).
32. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της επιτυχημένης παθητικής ακρόασης. Ποιες βασικές ενέργειες απαιτεί μια επιτυχημένη παθητική ακρόαση.(Σελ 155 )
33. Ποιο το περιεχόμενο και ποιες οι βασικές ενέργειες της επιτυχημένης ενεργητικής ακρόασης.(Σελ 155-156).


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
1. Παραγωγική Οικονομική μονάδα (Σελ 25 Η επιχείρηση καταναλωτές.
2. Κουλτούρα (Σελ 28 Με τον όρο …………………………..οργάνωση).
3.Συστημική προσέγγιση της διοίκησης (Σελ 29 Με βάση …………………………διοίκησής τους).
4.Αόρατη διοικητική λειτουργία (Σελ 31 Τέλος ο ………………………ανθρώπινου παράγοντα).
6. Επίτευξη της παραγωγικότητας (Σελ 40 Η αύξηση της παραγωγικότητας ……………………………………………….συλλογική διαδικασία).
7. Επιμέρους επιστημονικά πεδία (Σελ 55).
8. (Σελ 56 ως μάνατζμεντ ……………………………………οι στόχοι τους).
9. Επιμέρους κλάδοι ή επιστημονικές προσεγγίσεις (Σελ 58 Σήμερα οι προσεγγίσεις …………………………………………………………..Στρατηγική διοίκηση).
10.Διαδικασία αποτελεσματικής διοίκησης (Σελ 59 Η διαδικασία της ……………………………………..λήψη των αποφάσεων).
11 .Εργαλεία διοίκησης (Σελ 61 Εκτός από τις………………………. στελέχη)
12.Χρησιμότητα εφαρμογής του Management (Σελ 62 Στο βαθμό
επομένως …………………………………..συνδικάτο).
13. Τρόπος εφαρμογής του μάνατζμεντ σε διάφορους οργανισμούς ή επιχειρήσεις (Σελ 62 Βεβαίως…………………………………….. καθολική εφαρμογή)
14. Ορισμός του ηγέτη (Σελ 123 Ηγέτης…………………………. πρόθυμα).
15.Ωριμότητα (Σελ 127 Ωριμότητα ……………………………είναι αυταρχική).
16. Να δώσετε τον ορισμό της ομάδας(Σελ 135 Ομάδα…………….ίδια ομάδα)
17. Να αναφέρετε τα κυριότερα είδη των ομάδων που δημιουργούνται στο χώρο των κοινωνικών οργανώσεων. (Σελ 135 )
18. Ποια είναι τα κύρια είδη τυπικών ομάδων; (Σελ 135 )
19. Ποιες τυπικές ομάδες θεωρούνται ως ιεραρχικές – λειτουργικές και ποιες ως οριζόντιες ή διατμηματικές; (Σελ 135-136 )
20. Τι είναι τυπική ομάδα; Να δώσετε ένα παράδειγμα. (Σελ 135 )
21. Τι είναι άτυπη ομάδα;  Να δώσετε ένα παράδειγμα. (Σελ 135 )
22. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία οριζόντιων – διατμηματικών ομάδων; (Σελ 136 )
23. Από ποιο γεγονός προκύπτει η σπουδαιότητα των ομάδων στον επιχειρησιακό χώρο. (Σελ 136 Η …………………………….μεμονωμένα )
24. Να περιγράψετε το φαινόμενο της ομαδικής σκέψης(Σελ 137 Ιδιαίτερα ………………………………………………….άτομο εκτός ομάδας).
25. Να περιγράψετε την έννοια της επικοινωνίας και να δώσετε τους αντιπροσωπευτικούς ορισμούς της επικοινωνίας( Σελ 141 Σαφής ………………………..και τη συμπεριφορά του.
26.Να εξηγήσετε, με ποιο τρόπο επηρεάζουν οι θόρυβοι την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. (Σελ 143 Στα παραπάνω ………………………………………μηνύματος από το δέκτη).
27. Να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας (Σελ 143 οι παύλες).
28. Τι γνωρίζετε για την επικοινωνία στο πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης (Σελ 145 Η αποτελεσματική ………………………………………..και σε οριζόντια)
29. Σε ποιες κατηγορίες θεμάτων ταξινομούνται οι βασικές αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας. (Σελ 152 Εκείνα …………………….μηνύματος).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου