Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Η ΑΟΔΕ με Ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κεφάλαιο 1ο.
Η Επιχείρηση.
1. Από ποιά στοιχεία διακρίνουμε ότι η επιχείρηση αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινωνίας μας το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.
2. Πως συνδέεται η επιχείρηση με την έννοια του επιχειρείν . Τι εμπεριέχει πρακτικά η έννοια αυτή.
3. Ποιος είναι ο ορισμός της επιχείρησης ως παραγωγικής – οικονομικής μονάδας και ποια τα χαρακτηριστικά της.
4. Είναι όλες οι παραγωγικές μονάδες επιχειρήσεις; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με παράδειγμα.
5. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες;
6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης ως κοινωνική οργάνωση
7. Η επιχείρηση ως θεσμός
8. Η πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης
9. Τι ορίζουμε ως κουλτούρα, για ποιους λόγους αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά στοιχεία μιας κοινωνικής οργάνωσης.
10. Η επιχείρηση ως σύστημα
11. Τι απαιτείται η διοίκηση των επιχειρήσεων με βάση τη συστημική προσέγγιση

Οι Λειτουργίες της επιχείρησης
12. Ποιοι λίγοι οδήγησαν στην ανάπτυξη δευτερευουσών λειτουργιών
13. Τι εξασφαλίζει την καλή πορεία της επιχείρησης, να αναφέρεται και παράδειγμα.
14. Αόρατη διοικητική λειτουργία.
15. Να αιτιολογήσετε γιατί η λειτουργία προμηθειών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιχείρηση.
16. Να περιγράψετε τις κύριες λειτουργίες της επιχείρησης
17. Να περιγράψετε τις δευτερεύουσες λειτουργίας.

Το περιβάλλον της επιχείρησης
18. Ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός του οικονομικού συστήματος και πως επιτυγχάνεται;
19. Τι ονομάζουμε σύστημα περιβάλλον
20. Να αναφέρετε τα στοιχεία του περιβάλλοντος μιας επιχείρησης. Ποιο είναι το βασικότερο;
21. Πως οι ομάδες συμφερόντων επιδρούν στη λειτουργία και στην ανάπτυξη της επιχείρησης.
22. Να αναφέρετε ποιες είναι οι ομάδες συμφερόντων και τι επιδιώκει η κάθε μία από αυτές.
23. Ποιο φαινόμενο οι οικονομολόγοι αποκαλούν δημιουργική καταστροφή;
24. Να περιγράψετε τα στοιχεία του εξωτερικού (γενικού) περιβάλλοντος της επιχείρησης.
25. Να περιγράψετε τα στοιχεία του εξωτερικού (ειδικού) περιβάλλοντος της επιχείρησης.
26. Να περιγράψετε την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
27. Να αναφέρετε ορισμένες ευθύνες της επιχείρησης

Η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων
28. Να περιγράψετε τους θεσμικούς στόχους της επιχείρησης
29. Τι εκφράζουν οι λειτουργικοί στόχοι και που αναφέρονται
30. Πως διαμορφώνεται η ιεραρχία των στόχων για κάθε επιχείρηση και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε;
31. Να σχολιάσετε την άποψη , η υψηλή αποδοτικότητα συμβαδίζει πάντοτε με την αποτελεσματικότητα. Να δώσετε παράδειγμα.
32. Τι ορίζουμε ως παραγωγικότητα εργασίας, πως μπορεί να μετρηθεί και γιατί αναφερόμαστε πολύ συχνά σε αυτή.
33. Πως επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας;
34. Ποια είναι τα κριτήρια μέτρησης της αποτελεσματικότητας για κάθε ομάδα;
35. Βασική οικονομική αρχή
36. Πότε μια επιχείρηση θεωρείται ανταγωνιστική;
37. Πως συνδέεται η παραγωγικότητα με την ανταγωνιστικότητα.

Κεφάλαιο 2ο.
Εισαγωγικές έννοιες
38. Από πότε εμφανίστηκε η ανάγκη για διοίκηση και ποιες ιστορικές αναφορές υπάρχουν.
39. Με τι ασχολείται η επιστήμη της διοίκησης επιχειρήσεων και ποια επιμέρους επιστημονικά πεδία περιλαμβάνει
40. Ποιες άλλες επιστήμες συνδέονται με την επιστήμη της διοίκησης επιχειρήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση
41. Από τι εξαρτάται ο προσδιορισμός της έννοιας του όρου management.
42. Ποιοι ορισμοί έχουν δοθεί για το management και ποιος συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση της έννοιας αυτής.
43. Πως συνδέονται οι έννοιες του management και της αποτελεσματικότητας
44. Ποιος ήταν ο Taylor και ποιες οι απόψεις του για το management
45. Ποιος ήταν ο Fayol και ποιες οι απόψεις του για το management
46. Ποιος ήταν ο Weber και ποιες οι απόψεις του για το management
47. Ποιος ήταν ο Fayol και ποιες οι απόψεις του για το management
48. Ποιοι ήταν οι αμφισβητίες της θεωρίας του Taylor και των οπαδών του, ποια θεωρία διατύπωσαν και ποιοι ήταν οι κυριότεροι εκπρόσωποι.
49. Ποιες άλλες επιστήμες συνδέονται με την οργάνωση και διοίκηση (Management).

Λειτουργίες της οργάνωσης και διοίκησης
50. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθεί η διοίκηση των επιχειρήσεων για να είναι αποτελεσματική (να αναφέρεται και παραδείγματα)
51. Να περιγράψετε τη λειτουργία του προγραμματισμού στα πλαίσια του management.
52. Να περιγράψετε της οργάνωσης στα πλαίσια του management.
53. Να περιγράψετε της διεύθυνσης στα πλαίσια του management.
54. Να περιγράψετε του ελέγχου στα πλαίσια του management.

Οι συντελεστές του management
55. Να αναφέρετε τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής άσκησης των λειτουργιών του management σε μια επιχείρηση.
56. Σε ποια εργαλεία στηρίζεται η άσκηση του management σε κάθε οργάνωση

Η χρησιμότητα και η καθολική εφαρμογή του management
57. Ποια είναι η χρησιμότητα του management σε κάθε οργάνωση.
58. Τι σημαίνει ότι το management έχει καθολική εφαρμογή σε όλες τις μορφές οργανώσεων και από χώρα σε χώρα.

Κεφάλαιο 3ο.
Η Ηγεσία.
59. Να δώσετε τον ορισμό του ηγέτη και να αναφέρετε παραδείγματα ηγεσίας
60. Να περιγράψετε την ηγετική συμπεριφορά
61. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;
62. Να δώσετε τον ορισμό της ηγεσίας
63. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ηγετική συμπεριφορά.
64. Ποιες είναι οι διαφορές ενός προϊσταμένου και ενός ηγέτη
65. Να δώσετε τους ορισμούς της δύναμης , επιρροής και εξουσίας και να περιγράψετε πως συνδέονται μεταξύ τους.
66. Να περιγράψετε τις βασικές πηγές δύναμης του ηγέτη
67. Με κριτήριο τον τρόπο λήψης αποφάσεων του ηγέτη να περιγράψετε τα πρότυπα ηγετικής συμπεριφοράς.
68. Με κριτήριο το συνολικό προσανατολισμό της συμπεριφοράς του ηγέτη να περιγράψετε τις δυο βασικές διαστάσεις της ηγετικής συμπεριφοράς.
69. Πως συνδέονται η ικανότητα και η διάθεση των ατόμων (ξέρω-μπορώ – θέλω) με την ωριμότητα τους και την ηγεσία;
70. Ποιο πρότυπο ηγεσίας είναι αποτελεσματικότερο; Ποια κριτήρια πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο ηγέτης για την εφαρμογή του κατάλληλου προτύπου; Ποια είναι η πιο σημαντική μεταβλητή για την επιλογή του κατάλληλου προτύπου ηγεσίας.

Παρακίνηση.
71. Από τι εξαρτάται η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις επιχειρήσεις;
72. Τι στόχο έχει η παρακίνηση εργαζομένων;
73. Τι προσπαθούν να προσδιορίσουν οι θεωρίες για την παρακίνηση;
74. Ποια είναι η βασική παραδοχή της θεωρίας των αναγκών του Maslow;
75. Να περιγράψετε την πυραμίδα αναγκών του Maslow
76. Να περιγράψετε τις ανάγκες σύμφωνα με τη θεωρία των αναγκών του Maslow
77. Να περιγράψετε τα τρία χρήσιμα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στη θεωρία των αναγκών του Maslow
78. Να περιγράψετε τους παράγοντες υγιεινής ή διατήρησης σύμφωνα με τη θεωρία του Herzberg
79. Να περιγράψετε τους παράγοντες κίνητρα σύμφωνα με τη θεωρία του Herzberg.
80. Να περιγράψετε τη βασική λογική της θεωρίας των προσδοκιών
81. Να περιγράψετε τις προϋποθέσεις για παρακίνηση σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών
82. Να αναφέρετε τις μεθόδους και τεχνικές παρακίνησης
83. Να αναφέρετε τις ενέργειες του καλού προϊσταμένου για υψηλή παρακίνηση των συνεργατών του.

Δυναμική των ομάδων.
84. Να δώσετε τον ορισμό της ομάδας
85. Να αναφέρετε τα κυριότερα είδη των ομάδων που δημιουργούνται στο χώρο των κοινωνικών οργανώσεων.
86. Ποια είναι τα κύρια είδη τυπικών ομάδων;
87. Ποιες τυπικές ομάδες θεωρούνται ως ιεραρχικές – λειτουργικές και ποιες ως οριζόντιες ή διατμηματικές;
88. Τι είναι τυπική ομάδα; Να δώσετε ένα παράδειγμα.
89. Τι είναι άτυπη ομάδα;  Να δώσετε ένα παράδειγμα.
90. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία οριζόντιων – διατμηματικών ομάδων;
91. Από ποιο γεγονός προκύπτει η σπουδαιότητα των ομάδων στον επιχειρησιακό χώρο.
92. Να περιγράψετε τις τέσσερις δυνατότητες που δημιουργεί η ομάδα, όταν είναι ώριμη και λειτουργεί αποτελεσματικά
93. Να περιγράψετε το φαινόμενο της συνέργιας όταν η ομάδα είναι ώριμη και λειτουργεί αποτελεσματικά.
94. Οι σύγχρονες αντιλήψεις για το συμμετοχικό management θεωρούν τις ομάδες περισσότερο σημαντικές για τον επιχειρησιακό χώρο. Τι συμπεράσματα προκύπτουν από αυτό;
95. Πως πρέπει να ενεργούν τα στελέχη και οι υφιστάμενοι στο πλαίσιο της ομάδας , ώστε να εξασφαλιστεί η υψηλή παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών;
96. Ποια είναι τα προβλήματα είναι τα προβλήματα ή μειονεκτήματα της ομαδικής συνεργασίας όταν τα άτομα δεν αισθάνονται ότι λειτουργούν ως ομάδα;
97. Να περιγράψετε το φαινόμενο της ομαδικής σκέψης
98. Να περιγράψετε τους παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Επικοινωνία.
99. Να περιγράψετε γιατί η επικοινωνία ταυτίζεται με την ανθρώπινη ύπαρξη;
100. Να περιγράψετε την έννοια της επικοινωνίας
101. Ποιοι είναι οι αντιπροσωπευτικοί ορισμοί της επικοινωνίας
102. Να αναφέρετε όλα εκείνα τα στοιχεία με βάση τα οποία προκύπτει η σπουδαιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των μελών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού;
103. Παρά τον καθοριστικό ρόλο της επικοινωνίας, λίγη προσοχή δίνεται σε αυτή τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο διοικητικής πρακτικής. Τι συνέπειες έχει αυτό;
104. Ποια είναι η διαδικασία της διαπροσωπικής επικοινωνίας;
105. Να εξηγήσετε, με ποιο τρόπο επηρεάζουν οι θόρυβοι την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.
106. Τι γνωρίζετε για την από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία;
107. Ποια μειονεκτήματα παρουσιάζει η από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία;
108. Ποιοι είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους αναπτύσσεται η από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία.
109. Πως επιδρά η από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία και για ποιους είναι απαραίτητη;
110. Τι είναι οριζόντια επικοινωνία και για ποιους λόγους είναι απαραίτητη;
111. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας με βάση την πηγή προέλευσης; Να δώσετε παραδείγματα.
112. Εμπόδια επικοινωνίας
113. Σε ποιες κατηγορίες θεμάτων ταξινομούνται οι βασικές αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας.
114. Τι περιλαμβάνει η διαδικασία βελτίωσης της αποτελεσματικής της μετάδοσης ενός μηνύματος.
115. Να περιγράψετε την προετοιμασία της επικοινωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάδοσης του μηνύματος.
116. Να περιγράψετε τη σπουδαιότητα της γλώσσας του σώματος ως τρόπου μετάδοσης του μηνύματος στο πλαίσιο της διαπροσωπικής.
117. Να εξηγήσετε γιατί η κατανόηση των διαφορών μεταξύ πομπού και δέκτη μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της επικοινωνίας.
118. Να περιγράψετε πως η κατανόηση των διαφορετικών αντιλήψεων και κώδικα μεταξύ πομπού και δέκτη συμβάλλει στην βελτίωση της επικοινωνίας.
119. Να περιγράψετε την σαφήνεια , την ακρίβεια , την πληρότητα και την περιεκτικότητα ως βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία ενός σωστού μηνύματος.
120. Να αναλύσετε τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν ένα σωστό μήνυμα.
121. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της επιτυχημένης παθητικής ακρόασης. Ποιες βασικές ενέργειες απαιτεί μια επιτυχημένη παθητική ακρόαση.
122. Ποιο το περιεχόμενο και ποιες οι βασικές ενέργειες της επιτυχημένης ενεργητικής ακρόασης.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου