Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

5ο. Γενικό Διαγώνισμα

ΑΡΧΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕΜΠΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΟΜΑ∆Α Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 µέχρι και Α6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α.1 Επιρροή είναι το νόμιμο δικαίωμα που έχει κάποιος να εξασκεί τη δύναμη που διαθέτει.

Μονάδες 4

Α.2 Σύμφωνα με τη θεωρία του A. Maslow, η παρακινητική δύναμη των αναγκών είναι ανάλογη του βαθμού ικανοποίησής τους.

Μονάδες 4

Α.3 Η έννοια της ηγεσίας δεν είναι σε καμιά περίπτωση ταυτόσημη με τις έννοιες της δύναμης, της επιρροής και της εξουσίας.

Μονάδες 4

Α.4 Ο Henri Fayol υποστήριξε ότι με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων είναι δυνατόν να υπάρξει αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να δαπανάται άσκοπα ανθρώπινη εργασία.

Μονάδες 4

Α.5 Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική οργάνωση στην
οποία υπάρχουν, «συγκρούονται» και γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης διαφορετικά συμφέροντα διαφορετικών ομάδων.

Μονάδες 4


Α.6 Από την πλευρά του δέκτη η βελτίωση της επικοινωνίας αφορά κυρίως την αποτελεσματική ακρόαση.
Μονάδες 4


Στις παρακάτω προτάσεις, από Α7 µέχρι και Α9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.7 Η παθητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από:
α. την προσπάθεια του δέκτη να βοηθήσει τον πομπό να εκφράσει και να μεταβιβάσει με σωστό τρόπο αυτό που επιθυμεί..
β. τη σωστή σύλληψη, επεξεργασία και ερμηνεία από το δέκτη των μηνυμάτων που του στέλνει ο πομπός.
γ. την προσπάθεια του δέκτη να ενθαρρύνει τον πομπό να εκφράσει άνετα αυτό που επιθυμεί.
δ. την προσπάθεια του δέκτη να μπεί στη θέση του πομπού.
Μονάδες 6
Α.8 Στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται:
α. οι νόμοι, σύμφωνα με τους οποίους λειτουργεί η
επιχείρηση.
β. η εισοδηματική και η νομισματική πολιτική.
γ. οι καταναλωτές και οι πελάτες.
δ. η πορεία της κεφαλαιαγοράς και το φορολογικό
σύστημα.

Μονάδες 6

Α9 Ο τρόπος μετάδοσης του μηνύματος :
α. αποτελεί τον πιο κρίσημο παράγοντα της διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας
β. αφορά ουσιαστικά τη διαδικασία αλληλοεπίδρασης μεταξύ των συνομιλητών
γ. προσδιορίζει τελικά και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας
δ. περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω
Μονάδες 6
:
Α.10 Να αναφέρετε πώς επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και τα ισχυρά κίνητρα που συμβάλλουν σ’ αυτή.

Μονάδες 8

ΟΜΑ∆Α Β΄
Β.1 Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε:
α. την Παραγωγική Λειτουργία (δεν απαιτείται η παράθεση παραδειγμάτων).

Μονάδες 10

β. τη Λειτουργία Προμηθειών (μονάδες 12). Γιατί η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική;(μονάδες 3).

Μονάδες 15

Β.2 Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης - Management, να περιγράψετε:
α. τον Προγραμματισμό (μονάδες 9) και να αναφέρετε τι περιλαμβάνει αυτός (μονάδες 3).

Μονάδες 12

β. την Οργάνωση (μονάδες 9) και να αναφέρετε με τι συνήθως αυτή εκφράζεται (μονάδες 4).

Μονάδες 13Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου