Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Κεφάλαιο_1ο_ΚΠΔΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο.


1. Υποαπασχόληση σημαίνει ανεργία δηλαδή παραγωγή στο σημείο Κ, και πρέπει να θυμόμαστε ότι οποιαδήποτε μεταβολή της ανεργίας δεν επηρεάζει την ΚΠΔ:


2. Να βρεθεί η θυσία του Ψ για να παραχθεί 1 επιπλέον μονάδα του Χ από το Β στο Γ σημαίνει


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΑΓΑΘΟ  Χ
ΑΓΑΘΟ  Ψ
Α
0
100
Β
10
50
Γ
20
0


3. σημαίνει ότι για μία επιπλέον μονάδα του Χ θυσιάζουμε 3 μονάδες από το αγαθό Ψ.


4. A. Μορφές ΚΠΔ  Β. Καμπύλες Κόστους.5. Σημαντικές εκφωνήσεις σχετικά με την ΚΠΔ.

Εκφώνηση_1η.

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά την παραγωγή δυο μόνο αγαθών Χ και Υ μιας υποθετικής οικονομίας με δεδομένη την τεχνολογία.Συνδυασμοί
Αγαθό Χ
Αγαθό Υ
Α
650
0
Β
600
400
Γ
500
700
Δ
300
900
Ε
0
10001.    να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Υ
2.    να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Υ όταν η ποσότητα του Χ αυξάνεται από 300 σε 650.
3.    να σχολιάσετε την μορφή της ΚΠΔ.
4.    να εξετάσετε αν οι συνδυασμοί (Χ, Υ) = (500, 600) και (Χ, Υ) = (450, 800)  είναι εφικτοί.
5.    να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Υ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 550 μονάδες του αγαθού Χ.
6.    να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι τελευταίες 250 μονάδες του αγαθού Υ.
7.    έστω ότι η οικονομία παράγει τον συνδυασμό Δ (300, 900). Αν η οικονομία θέλει να αυξήσει την παραγωγή του αγαθού Χ κατά 250 μονάδες, πόσες μονάδες του αγαθού Υ πρέπει να θυσιαστούν;
8.    για να αυξηθεί η παραγωγή του αγαθού Υ από 550 σε 750 μονάδες, πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν;

Εκφώνηση_2η.

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά την παραγωγή δυο μόνο αγαθών Χ και Υ μιας υποθετικής οικονομίας με δεδομένη την τεχνολογία.Συνδυασμοί
Αγαθό Χ
Αγαθό Υ
Α
0
160
Β
20
120
Γ
40
80
Δ
60
40
Ε
80
0


1.    να εξηγήσετε γιατί ο παραπάνω πίνακας αντιπροσωπεύει μια ευθεία καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, και να βρείτε την εξίσωση της
2.    να σχολιάσετε την μορφή της ΚΠΔ.
3.    να εξετάσετε αν ο συνδυασμός (Χ, Υ) = (20, 110) είναι εφικτός.
4.    να βρείτε τις μονάδες του αγαθού Υ που πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή του Χ από 30 σε 50 μονάδες.
5.    να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Υ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 30 μονάδες του αγαθού Χ.
6.    να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Υ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι τελευταίες 30 μονάδες του αγαθού Χ.
7.    αν η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού Υ βελτιωθεί ώστε οι παραγόμενες ποσότητες του Υ να αυξηθούν κατά 20%, να βρεθεί η μορφή της νέας καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων
Εκφώνηση_3η.

Μια οικονομία απασχολεί 5 εργάτες στην παραγωγή δυο αγαθών Χ, Ψ. Ο κάθε εργάτης μπορεί να παράγει είτε 10 μονάδες του Χ, είτε 20 μονάδες του Ψ. Υποθέτουμε ότι για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται μόνο εργασία σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.
1. να κατασκευαστεί η ΚΠΔ της οικονομίας.
2. να υπολογίσετε το ΚΕχ και το ΚΕψ για όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς
3. αν αυξηθεί αριθμός των εργαζόμενων από 5 σε 6 τι θα προκαλέσει στην ΚΠΔ;

Εκφώνηση_4η.

Μια χώρα παράγει δυο αγαθά Χ και Ψ χρησιμοποιώντας μόνο τον παραγωγικό συντελεστή εργασία. Η χώρα έχει στην διάθεση της 2000 εργατοώρες. Η παραγωγή 1 μονάδας Χ απαιτεί 2 εργατοώρες, ενώ η παραγωγή 1 μονάδας Υ απαιτεί 8 εργατοώρες. 
1.    να υπολογίσετε το ΚΕχ και το ΚΕψ και να σχολιάσετε το αποτέλεσμα.
2.    να κατασκευάσετε την ΚΠΔ της οικονομίας.

Εκφώνηση_5η.

Μια οικονομία απασχολεί 5 εργάτες στην παραγωγή δυο αγαθών Χ, Υ. Υποθέτουμε ότι για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται μόνο εργασία σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας εκφράζονται από τις εξής σχέσεις:
·         1 εργάτης μπορεί να παράγει είτε 15Χ είτε 10Υ
·         2 εργάτες μπορούν να παράγουν είτε 25Χ είτε 18Υ
·         3 εργάτες μπορούν να παράγουν είτε 32Χ είτε 24Υ
·         4 εργάτες μπορούν να παράγουν είτε 35Χ είτε 27Υ
·         5 εργάτες μπορούν να παράγουν είτε 36Χ είτε 28Υ

1.      Να κατασκευάσετε τον πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων.
2.      Να εξετάσετε αν ο συνδυασμός (Χ, Υ) = (34, 15) είναι εφικτός;

Εκφώνηση_6η.

Μια χώρα παράγει δυο αγαθά Χ και Ψ χρησιμοποιώντας μόνο τον παραγωγικό συντελεστή εργασία. Η χώρα έχει στην διάθεση της 2000 εργατοώρες. Η παραγωγή 1 μονάδας Χ απαιτεί 2 εργατοώρες, ενώ η παραγωγή 1 μονάδας Ψ απαιτεί 8 εργατοώρες. 
1.    να υπολογίσετε το ΚΕχ και το ΚΕψ και να σχολιάσετε το αποτέλεσμα.
2.    να κατασκευάσετε την ΚΠΔ της οικονομίας.
Εκφώνηση_7η.

Μια Εθνική Οικονομία παράγοντας στα  όρια της , στο  μεν συνδυασμό Γ έχει 50Χ και 70Ψ, στο δε συνδυασμό  Β έχει 30 μονάδες του Χ και 90 μονάδες του Ψ.                                                                                                                               Αν επιλέξει η εθνική οικονομία να αυξήσει την παραγωγή του Χ στις 65   μονάδες και στη συνέχεια στις 70 μονάδες, παρατηρούμε ότι το ΚΕ του Χ σε όρους Ψ διαμορφώνεται    αντίστοιχα  σε 2 και στη συνέχεια σε 4. Πόσες μονάδες του Ψ αγαθού θυσιάστηκαν για την πρώτη και στη συνέχεια για την δεύτερη επιλογή;

Εκφώνηση_8η.

Έστω το ΚΕχ είναι 0,5 για κάθε πιθανή επιλογή της Οικονομίας.
Η οικονομία όταν απασχολεί όλους τους συντελεστές στην παραγωγή του Χ αγαθού έχει δυνατότητα μέγιστης παραγωγής 100 τεμαχίων.
Ζητείται ο σχεδιασμός της Κ.Π.Δ. και ο σχολιασμός της.

Εκφώνηση_9η.

Σε μια Εθνική Οικονομία όταν παράγονται 100 μονάδες από το Χ, μπορούν  να παραχθούν 2000 μονάδες από το Ψ. Αν το ΚΕψ=4 (καθώς η παραγωγή του Χ αυξάνεται ) ζητείται να υπολογισθεί η ποσοστιαία μείωση της παραγωγής του Ψ για μια α) αύξηση  20% ή β) μιας αύξησης 30% της παραγωγής του Χ αγαθού.

Εκφώνηση_10η.

Αν σε μία Εθνική Οικονομία, ο κάθε απασχολούμενος εργάτης μπορεί να παράγει ημερησίως 4 ποδήλατα ή 20 υπολογιστές ,το εργατικό δυναμικό είναι 5 άτομα και πλήρως απασχολούμενο, ζητείται:
      1) ο σχεδιασμός και ο σχολιασμός της ΚΠΔ  
      2) το ΚΕ ποδηλάτων σε όλο το μήκος του πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων.

Εκφώνηση_11η.

Ένας εκ των μεγίστων εφικτών συνδυασμών της οικονομίας είναι η παραγωγή 800 μονάδων του χ και 1500 μονάδων του αγαθού ψ.  Αν για την παραγωγή  2 μονάδων Χ θυσιάζονται 18 μονάδες Ψ ζητείται :
α) ο σχεδιασμός της ΚΠΔ και
β) κατά πόσο ο συνδυασμός 900 μονάδων Χ και 2000 μονάδων Ψ είναι εφικτός τόσο διαγραμματικά όσο και υπολογιστικά; (κατά την λύση η συνάρτηση να θεωρηθεί γραμμική).


Εκφώνηση_12η.

Έστω ότι η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δίνεται από τον τύπο :
Ψ=1000-2Χ.
1.    Να εξετάσετε αν ο συνδυασμός (Χ , Ψ): (400,600) είναι εφικτός.
2.    Αν αυξηθεί η παραγωγή του αγαθού χ από 250 σε 350 μονάδες, πόσες μονάδες του αγαθού y θα θυσιαστούν;
3.    Αν η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού y βελτιωθεί ώστε οι παραγόμενες ποσότητες του y αυξηθούν κατά 20%, να βρεθεί η μορφή της νέας καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων.
Εκφώνηση_13η.

Δίνονται οι συναρτήσεις παραγωγής δυο αγαθών Χ και Ψ μιας οικονομίας Qx=30Lx και QY=50Lψ
Όπου Qx  και  Qψ οι παραγόμενες ποσότητες των αγαθών Χ, Ψ  αντίστοιχα και Lx και Lψ ποσότητα εργασίας για την παραγωγή των αγαθών Χ, Ψ αντίστοιχα. Αν η οικονομία χρησιμοποιεί 20 εργαζόμενους.
1.    Να βρεθεί η εξίσωση της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων και να σχεδιαστεί.
2.    Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ.
3.    Για να παραχθούν οι πρώτες 300 μονάδες του αγαθού Ψ, πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν;
Εκφώνηση_14η.

Ένας συνδυασμός επί της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ο (Χ , Ψ): (500,100).
Αν το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του Ψ είναι σταθερό και ίσο με 2, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή του αγαθού Ψ αν μειωθεί η παραγωγή του αγαθού Χ κατά 20%.


Εκφώνηση_15η.

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά την παραγωγή δυο μόνο αγαθών Χ και Υ μιας υποθετικής οικονομίας με δεδομένη την τεχνολογία.Συνδυασμός
Χ
Υ
ΚΕψ
Α
0

9
Β
90

6
Γ
150

4
Δ
190

3
Ε
220

2
Ζ
240
0

1.    Να συμπληρωθούν τα κενά του παραπάνω πίνακα.
2.    Να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Υ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 100 μονάδες του αγαθού Χ.
3.    Να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Y πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι τελευταίες 100 μονάδες του αγαθού X.
Εκφώνηση_16η.

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας :


Συνδυασμοί
Οικονομία Α
Οικονομία Β
Αγαθό Χ
60
200
Αγαθό Ψ
300
50


Να υπολογίσετε το εναλλακτικό κόστος του αγαθού Χ, σε όρους τους Ψ και του αγαθού Ψ , σε όρους του Χ, όταν αυτά παράγονται τόσο από το άτομο Α όσο και από το άτομο Β.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1.      Προϊόντα ή Οικονομικά αγαθά.
2.    Αγορά
3.    Χρήμα
4.    Παραγωγικές δυνατότητες της Οικονομίας
5.    Έννοια κόστους
6.    Αυξανόμενο κόστος
7.    Σχέση Χρηματικού και πραγματικού κόστους
8.    Οικονομικό κύκλωμα
9.    Αβεβαιότητα
10. Πληροφορίες
11. Ιδιότητες Αναγκών

1 σχόλιο: