Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

6ο. Γενικό Διαγώνισμα

ΑΡΧΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΚΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΟΜΑ∆Α Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 µέχρι και Α6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.

Α.1 Μία από τις ενέργειες της παραγωγικής λειτουργίας είναι η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών.

Μονάδες 4

Α.2 Η αποδοτικότητα μετρά ποσότητες, ενώ η παραγωγικότητα μετρά αξίες ή χρηματικά μεγέθη.

Μονάδες 4

Α.3 Σύμφωνα με τον F. Herzberg, η σιγουριά που αισθάνεται στη δουλειά του ο εργαζόμενος ανήκει στην κατηγορία των παραγόντων που ονομάζονται ‘‘κίνητρα’’.

Μονάδες 4

Α.4 Στο αυταρχικό πρότυπο ηγεσίας, ο ηγέτης στις αποφάσεις του λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη γνώμη και τις ανάγκες των συνεργατών του ή και συχνά ζητά τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Μονάδες 4

Α.5 Τα εμπόδια επικοινωνίας πηγάζουν αποκλειστικά από το περιβάλλον στο οποίο αυτή πραγματοποιείται

Μονάδες 4


Α.6 Η υπερφόρτωση του ανθρώπου με μεγάλο όγκο πληροφοριών μπορεί να τον οδηγήσει σε αδυναμία σύλληψης και επεξεργασίας ενός μέρους αυτών.
Μονάδες 4
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α7 µέχρι και Α9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.7 Ο βαθμός παρέμβασης του κράτους στην οικονομία περιλαμβάνεται στο:
α. πολιτικό περιβάλλον.
β. νομικό περιβάλλον.
γ. οικονομικό περιβάλλον.
δ. κοινωνικό περιβάλλον.
Μονάδες 6
Α.8 Η άποψη ότι με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων ήταν δυνατό να υπάρξει αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να δαπανάται άσκοπα ανθρώπινη εργασία, υποστηρίχθηκε από τον:
α. Gantt.
β. Max Weber.
γ. Henri Fayol.
δ. Fr. Taylor.
Μονάδες 6

Α.9 Η ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελεί λειτουργικό στόχο της επιχείρησης, ο οποίος αναφέρεται:
α. στα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης.
β. στις καινοτομίες.
γ. στην αγορά.
δ. στην παραγωγή.
Μονάδες 6
Α.10 Να περιγράψετε τις απόψεις του Max Weber για τη γραφειοκρατία (διοίκηση μέσω γραφείων).
Μονάδες 8
ΟΜΑ∆Α Β΄
Β.1 Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε:
α. τη λειτουργία της πληροφόρησης.
Μονάδες 10
β. την εμπορική  λειτουργία.
Μονάδες 10
Β.2 Από τις μεταβλητές του ‘‘μίγματος marketing’’ να περιγράψετε το προϊόν.
Μονάδες 20

Β.3 Να περιγράψετε τις ανάγκες για ασφάλεια και τη δύναμη της αναφοράς, όπως αυτές αναφέρονται στη θεωρία του Α. Maslow.
Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου