Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ_ΑΟΘ_15-03-15

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α΄

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών συνεπάγεται και την αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού.
β. Εάν αυξηθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών, τότε μετατοπίζεται η καμπύλη του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά.
γ. Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Χ, με σταθερή την καμπύλη προσφοράς του, θα αυξήσει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ.
δ. Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μεγαλύτερες από αυτές του οριακού προϊόντος.
ε. Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά.
Μονάδες 15
Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η αύξηση της προσφοράς ενός αγαθού με σταθερή τη ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα:
α. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας
β. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας
γ. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας
δ. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας.
Μονάδες 5
Α3. Το αγαθό Κ είναι συμπληρωματικό του αγαθού Λ. Η ελαστικότητα ζήτησης, ως προς την τιμή για το αγαθό Κ, είναι |ΕD|= 1,5 και για το αγαθό Λ είναι |ΕD|= 1,8. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Κ, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς, αυτό θα οδηγήσει σε:

α. αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Λ
β. αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Κ
γ. αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Λ
δ. μείωση της ζήτησης του αγαθού Λ.
Μονάδες 5
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Από τις ειδικές περιπτώσεις της καμπύλης ζήτησης και ελαστικότητας να περιγράψετε την :
i. καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με το μηδέν. (μονάδες 10)
ii. καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα που τείνει στο άπειρο. (μονάδες 10)
iii. καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με τη μονάδα. (μονάδες 5)
Απαιτείται διαγραμματική απεικόνιση των τριών παραπάνω περιπτώσεων.
Μονάδες 25


ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ Γ
Μία οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές πλήρως και αποδοτικά με δεδομένη τεχνολογία, όπως στον πίνακα 1. Είναι, επίσης, γνωστό ότι, όταν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ, τότε η οικονομία παράγει 62 μονάδες του αγαθού Ψ.

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα 1 στο τετράδιό σας και να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, κάνοντας τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Να λάβετε υπόψη ότι το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε μονάδες του αγαθού Χ, για τους συνδυασμούς από το Α έως το Β και από το Β έως το Γ, είναι αντίστοιχα ½ και 1, ενώ το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε μονάδες του αγαθού Ψ για τους συνδυασμούς από το Ε έως το Δ και από το Δ έως το Γ είναι αντίστοιχα ¼ και ½ .
Μονάδες 6
Γ2. Να εξετάσετε υπολογιστικά εάν ο συνδυασμός Χ=80 και Ψ=35 βρίσκεται επί, πάνω ή κάτω από την καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων.
Μονάδες 4
Γ3. Να υπολογίσετε τις μονάδες του αγαθού Ψ που πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 85 μονάδες του αγαθού Χ.
Μονάδες 5
Γ4. Να υπολογίσετε τις μονάδες του αγαθού Χ που πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι τελευταίες 20 μονάδες του αγαθού Ψ.
Μονάδες 5
Γ5. Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο ένας εφικτός συνδυασμός παραγωγής μιας οικονομίας μπορεί να μεταβεί πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.
Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ Δ
Μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, σε επίπεδο παραγωγής 80 μονάδων παρουσιάζει μέσο μεταβλητό κόστος ίσο με 50 ευρώ και οριακό κόστος ίσο με 50 ευρώ. Η αύξηση της παραγωγής, στη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας, δείχνει ότι η τιμή του οριακού κόστους είναι 120 ευρώ και του μέσου μεταβλητού κόστους 85 ευρώ. Μια νέα αύξηση της παραγωγής κατά 40 μονάδες διαμορφώνει το μέσο συνολικό κόστος στα 180 ευρώ. Το μέσο σταθερό κόστος στο επίπεδο παραγωγής των 80 μονάδων είναι 200 ευρώ.

Δ1. Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της 120ή ς μονάδας παραγωγής.
Μονάδες 12
Δ2. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης (μονάδες 6) καθώς και τον πίνακα αγοραίας προσφοράς του αγαθού, όταν υπάρχουν 200 όμοιες επιχειρήσεις. (μονάδες 2)
Μονάδες 8
Δ3. Με δεδομένο ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό είναι σταθερή για κάθε τιμή και ίση με 6.400.000 ευρώ
α. να προσδιορίσετε την αλγεβρική μορφή της αγοραίας συνάρτησης ζήτησης και να δικαιολογήσετε τη μορφή της. (μονάδες 3)
β. να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας. (μονάδες 2)
Μονάδες 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου