Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΔΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015ΑΡΧΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ_1
ΑΠΡΙΛΙΟΣ/2015

ΟΜΑΔΑ Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμίας και δίπλα του τη λέξη Σωστό , αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α1. Κατά την ιεράρχηση των στόχων της επιχείρησης δεν λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί του περιβάλλοντος, οι ευκαιρίες και οι απειλές.
Α2. Τα κουτιά παραπόνων ανήκουν στους βασικούς τρόπους οριζόντιας επικοινωνίας.
Α3. Το κίνημα των ανθρωπίνων σχέσεων υποστήριξε ότι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας αυξάνει την παραγωγικότητα των εργατών.
Α4. Η επιχείρηση υπάρχει για να ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων των ομάδων που συνδέονται με αυτή. Συνεπώς τα κριτήρια μέτρησης της αποτελεσματικότητας αντιστοιχούν στην ικανοποίηση κάθε ομάδας.
Α5.Η αποδοτικότητα συνδέεται άμεσα με την παραγωγικότητα.
Α6. Η παρακίνηση του εργαζόμενου, σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών, μεταξύ άλλων προϋποθέτει και το να έχει κατανοήσει ο ίδιος τι περιμένουν οι άλλοι από αυτόν.
(Σύνολο: 36 μονάδες)

Στις παρακάτω προτάσεις από Α7 μέχρι και Α9 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α7. Ποιο από τα ακόλουθα δεν επιβεβαιώνει την σπουδαιότητα της επικοινωνίας:
1.Οι λειτουργίες του management
2.Η ανάθεση καθηκόντων και η κατανόηση των στόχων
3.Ο βαθμός ωριμότητας των μελών της οργάνωσης
4.Ο εντοπισμός των ευκαιριών στο περιβάλλον της επιχείρησης.

Α8. Η αποτελεσματική άσκηση των λειτουργιών του Management προϋποθέτει:
1.Φιλοσοφία, κουλτούρα, γνώσεις και διοικητικές ικανότητες
2.Αποτελεσματικότητα
3.Υλοποίηση στόχων
4.Υψηλή αποδοτικότητα.

Α9. Τι είναι η ενσυναίσθηση;
1.Η προσέγγιση του άλλου από τη θέση του πομπού
2.Η συμπάθεια του άλλου από τη θέση του δέκτη
3.Η κατανόηση της θέσης του πομπού από τη θέση του δέκτη
4.Η ενθάρρυνση του άλλου να συνεχίσει
(18 Μονάδες)

Α10. Να αναλύσετε τη βασική λογική της θεωρίας των προσδοκιών, και να αναφέρετε τις προϋποθέσεις παρακίνησης.

Α11.Μια επιχείρηση το έτος 2014 παρήγαγε 2000 μονάδες προϊόντος, χρησιμοποιώντας 50 εργαζόμενους και δικά της κεφάλαια ύψους 100.000 ευρώ . H οικονομική αποδοτικότητα των χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων της επιχείρησης το 2014 ήταν 0,1. Να βρεθούν η παραγωγικότητα της εργασίας και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που χρησιμοποιήσατε καθώς και τους υπολογισμούς σας.

(16 Μονάδες)

ΟΜΑΔΑ Β΄
Β1. Από τις λειτουργίες του management να περιγράψετε τη διεύθυνση
Β3. Τι γνωρίζετε για την επικοινωνία στο πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης;
Β4. Τι γνωρίζετε για την ευθύνη της επιχείρησης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο;
Β5. Από τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας να αναλύσετε τις διαφορετικές αντιλήψεις και την Υπερευαισθησία.
(Σύνολο: 30 μονάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου