Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

ΑΟΘ ΙΙ Κεφάλαιο7_1ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7Ο.
ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΕΠΑΛ
1Η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Α΄
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
α. Η μικροοικονομία εξετάζει τη συμπεριφορά της συνολικής οικονομίας
β. Οι συντελεστές παραγωγής που βρίσκονται στη διάθεση μιας οικονομίας της επιτρέπουν να παράγει οικονομικά αγαθά.
γ. Η μετατροπή των αγαθών σε μετρήσιμες μονάδες γίνεται με την αποτίμηση της αξίας τους σε πραγματικές μονάδες.
δ. Αν πολλαπλασιάσουμε την ποσότητα ενός προϊόντος επί την τιμή του , έχουμε τη συνολική του αξία σε χρηματικές μονάδες.
ε. Τελικά αγαθά είναι τα αγαθά που αγοράζονται για περαιτέρω επεξεργασία και όχι για τελική χρήση.
Α2. Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις.
1. Το κατακεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ , μιας χώρας προκύπτει αν διαιρέσουμε :
Α. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με τον ενεργό πληθυσμό της χώρας
Β. Το εθνικό εισόδημα με τον αριθμό των ενηλίκων της χώρας
Γ. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αφού αφαιρέσουμε τους έμμεσους φόρους, με τον πληθυσμό της χώρας
Δ. Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ενός έτους με τον πληθυσμό της χώρας το ίδιο έτος.

2. Το Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι :
Α. Η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία χώρα
Β. Το σύνολο των εισοδημάτων των παραγωγικών συντελεστών που ανήκουν στους μόνιμους κατοίκους της χώρας.
Γ. Η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία χώρα.
Δ. Τίποτα από τα παραπάνω.

Μονάδες 25


ΘΕΜΑ Β΄
Β1. Το ΑΕΠ αγνοεί τη σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής. Να περιγράψετε την παραπάνω αδυναμία του ΑΕΠ.
Β2. Να αναφέρετε τις αδυναμίες του ΑΕΠ
Μονάδες 25
2Η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Γ΄
ΕΤΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ(Q)
ΤΙΜΗ(P)
2010
15
40
2011
20
45
2012
30
55
2013
45
70
2014
60
90
2015
90
115
Α. Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές
Β. Τα ΑΕΠ σε σταθερές τιμές με έτος βάσης το 2013
Γ. Την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των ετών 2014 και 2015 σε σταθερές τιμές του 2014.

ΘΕΜΑ Δ΄
Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία για μια υποθετική οικονομία, που παράγει ένα μόνο αγαθό :
ΕΤΗ
ΤΙΜΗ
ΑΕΠ τρέχουσες
ΔΤΚ
ΑΕΠ σε σταθερές
Ποσότητα
2011

40


10
2012
5

100
60

2013
612
Δ1. Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα.
Δ2. Να υπολογίσετε το ρυθμό πληθωρισμού του έτους 2012 και του έτους 2013.
Δ3. Ποια είναι η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των ετών 2011 – 2012 καθώς και μεταξύ των ετών 2012 – 2013;
Δ4. Να βρεθεί η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των ετών 2011-2012 σε σταθερές τιμές του 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου